Có 1 kết quả:

míng chāo

1/1

míng chāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

false paper money burned as an offering to the dead