Có 1 kết quả:

míng wán

1/1

míng wán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stupid
(2) stubborn