Có 1 kết quả:

míng wán

1/1

míng wán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stupid
(2) stubborn