Có 1 kết quả:

dōng lìng

1/1

dōng lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) winter
(2) winter climate