Có 1 kết quả:

dōng hōng

1/1

dōng hōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shallow
(2) uneducated

Một số bài thơ có sử dụng