Có 1 kết quả:

dōng mián

1/1

dōng mián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hibernation