Có 1 kết quả:

dōng sǔn

1/1

dōng sǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

winter bamboo shoots (smaller and tenderer as a result of being dug out before they come out of the soil)

Một số bài thơ có sử dụng