Có 1 kết quả:

dōng gēng

1/1

dōng gēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

winter plowing