Có 1 kết quả:

dōng cài

1/1

dōng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

preserved dried cabbage or mustard greens