Có 1 kết quả:

dōng chóng xià cǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

caterpillar fungus (Cordyceps sinensis)