Có 1 kết quả:

dōng yī

1/1

dōng yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

winter clothes

Một số bài thơ có sử dụng