Có 1 kết quả:

Féng Yǒu lán ㄈㄥˊ ㄧㄡˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Feng Youlan (1895-1990), distinguished Chinese philosopher