Có 1 kết quả:

bīng bàng

1/1

bīng bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) popsicle
(2) ice pop
(3) CL:根[gen1]