Có 1 kết quả:

bīng yìng

1/1

bīng yìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

frozen solid