Có 1 kết quả:

bīng shì qián xián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to forget previous differences
(2) to bury the hatchet