Có 1 kết quả:

bīng xuě cōng ming

1/1

Từ điển Trung-Anh

exceptionally intelligent (idiom)