Có 1 kết quả:

jué dìng

1/1

jué dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to decide (to do something)
(2) to resolve
(3) decision
(4) CL:個|个[ge4],項|项[xiang4]
(5) certainly