Có 1 kết quả:

jué dìng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) decisive
(2) conclusive