Có 1 kết quả:

jué ér bù xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

making decisions without implementing them