Có 1 kết quả:

yě liàn

1/1

yě liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to smelt metal