Có 1 kết quả:

yě liàn lú

1/1

yě liàn lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a furnace for smelting metal