Có 1 kết quả:

yě yàn

1/1

yě yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bewitching
(2) beautiful