Có 1 kết quả:

lěng bu dīng

1/1

lěng bu dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suddenly
(2) by surprise