Có 1 kết quả:

lěng bào lì

1/1

lěng bào lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) non-physical abuse
(2) emotional abuse
(3) the silent treatment