Có 1 kết quả:

lěng qì shān ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

warm clothes such as padded jacket to be worn in air conditioning (esp. in Hong Kong)