Có 1 kết quả:

lěng mò duì dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cold and detached towards sb
(2) lack of regard
(3) indifference
(4) neglect