Có 1 kết quả:

lěng rè dù shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

temperature (esp. of medical patient)