Có 1 kết quả:

lěng cáng chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

refrigerated truck or wagon