Có 1 kết quả:

lěng kù wú qíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cold-hearted
(2) unfeeling
(3) callous