Có 1 kết quả:

lěng jìng qī

1/1

lěng jìng qī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cooling-off period (divorces, purchases, surgeries)