Có 1 kết quả:

dòng chuāng

1/1

dòng chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frostbite
(2) chilblains