Có 1 kết quả:

jìng hán liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

net weight