Có 1 kết quả:

jìng shēn

1/1

jìng shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to purify one's body (i.e. to get castrated)