Có 1 kết quả:

qī huáng

1/1

qī huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) distressed and terrified
(2) distraught (literary)