Có 1 kết quả:

zhǔn bèi hǎo le

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be ready