Có 1 kết quả:

zhǔn kǎo zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(exam) admission ticket