Có 1 kết quả:

Zhǔn gě ěr pén dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dzungaria or Jungarian depression in north Xinjiang between Altai and Tianshan