Có 1 kết quả:

zhǔn xǔ

1/1

zhǔn xǔ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cho phép

Từ điển Trung-Anh

(1) to allow
(2) to grant
(3) to permit