Có 1 kết quả:

liáng bàn

1/1

liáng bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) salad with dressing
(2) cold vegetables dressed with sauce (e.g. coleslaw)