Có 1 kết quả:

dòng shāng

1/1

dòng shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

frostbite

Một số bài thơ có sử dụng