Có 1 kết quả:

dòng tǔ céng

1/1

dòng tǔ céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) permafrost
(2) tundra
(3) layer of frozen soil