Có 1 kết quả:

dòng yìng

1/1

dòng yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to freeze solid
(2) frozen stiff