Có 1 kết quả:

jiǎn bàn

1/1

jiǎn bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reduce by half