Có 1 kết quả:

jiǎn qù ㄐㄧㄢˇ ㄑㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) minus
(2) to subtract