Có 1 kết quả:

jiǎn qù

1/1

jiǎn qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) minus
(2) to subtract