Có 1 kết quả:

jiǎn ruò

1/1

jiǎn ruò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to weaken
(2) to fall off