Có 1 kết quả:

jiǎn fǎ

1/1

jiǎn fǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

subtraction