Có 1 kết quả:

jiǎn zāi

1/1

jiǎn zāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

measures to reduce disasters