Có 1 kết quả:

jiǎn féi

1/1

jiǎn féi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lose weight