Có 1 kết quả:

jiǎn sù qì

1/1

jiǎn sù qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moderator
(2) reducer (mechanical gearbox)