Có 1 kết quả:

lǐn zūn

1/1

lǐn zūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to strictly abide by